NHÓM SẢN PHẨM
CÔNG TY
Giới thiệu

Hệ thống thông tin dữ liệu về thị trường sản phẩm dầu khí của Tập đoàn dầu khí Việt nam dùng để tra cứu CSDL của Tập đoàn dầu khí trên mạng Intranet/Internet về thị trường và giá cả cho từng mặt hàng sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn nhằm cung cấp các thông tin kịp thời, chính xác về cung - cầu, giá cả, chính sách v.v... với các chức năng tổng hợp theo nhiều đối tượng (trường CSDL), phân tích, dự báo, lập đồ thị và biểu đồ trợ giúp cho Lãnh đạo và các Ban quản lý của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch đầu tư, chính sách đối với mỗi sản phẩm liên quan.

Để sử dụng, tham khảo các thông tin, dữ liệu trong Website, người sử dụng cần phải có một tài khoản được cấp bởi người Quản trị Hệ thống.

 

 

 

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :
Mã số an toàn :